دستور العمل های وزارت بهداشت، جهت شروع کار در کارگاه براساس شرایط کاری در دوران بیماری کرونا

دستورالعمل شماره 111

دستور العمل  کار گروه نفت و گاز

دستورالعمل 114

دستورالعمل کار در پروژه های عمرانی

دستورالعمل کار، کارگاه صنعتی

ضابطه شماره 820

دستورالعمل کار در پروژه های کارگاهی دوران کرونا

دستورالعمل مقابله با شیوع بیماری کرونا
در
کارگاه های پروژه های عمرانی

دستور العمل ها، بخشنامه ها و نشریات

نشریه شماره 101

مشخصات فنی عمومی راه

بخشنامه اصلاح تبصره 80

بخشنامه اصلاح تبصره 80

آیین نامه ماده 81

آیین نامه ماده 81

قانون حریم کابل های فیبر نوری

قانون حریم کابل فیبر نوری

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه شماره 100/57939

بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه کننده ضوابط ، معیارها و استانداردها

نشریه شماره 290

مهندسی ارزش در دوران ساخت

بخشنامه شماره 357843 / 97

مهندسی ارزش قبل از دوران اجرا و ساخت

تعدیل

شماره بخشنامه: 98/548594 و تاریخ ابلاغ: 1398/09/27

شماره بخشنامه: 98/548594 و تاریخ ابلاغ: 1398/09/27

شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398

به شماره بخشنامه: 98/154725 و تاریخ ابلاغ: 1398/03/29

به شماره بخشنامه: 98/154725 و تاریخ ابلاغ: 1398/03/29

شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397

به شماره بخشنامه: 98/135585 و تاریخ ابلاغ: 1398/03/20

به شماره بخشنامه: 98/135585 و تاریخ ابلاغ: 1398/03/20

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

به شماره بخشنامه: 98/135596 و تاریخ ابلاغ: 1398/03/20

به شماره بخشنامه: 98/135596 و تاریخ ابلاغ: 1398/03/20

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395)

تغییرات بخشنامه

تغییرات بخشنامه

راهنمای اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

به شماره بخشنامه: 97/701059 و تاریخ ابلاغ: 1397/12/15

به شماره بخشنامه: 97/701059 و تاریخ ابلاغ: 1397/12/15

اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

 به شماره بخشنامه: 97/529906 و تاریخ ابلاغ: 1397/09/29

 به شماره بخشنامه: 97/529906 و تاریخ ابلاغ: 1397/09/29

شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاریخ ابلاغ: 1397/07/18

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاریخ ابلاغ: 1397/07/18

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیما نهای ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)

به شماره بخشنامه: 97/174480 و تاریخ ابلاغ: 1397/04/12

به شماره بخشنامه: 97/174480 و تاریخ ابلاغ: 1397/04/12

شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396

به شماره بخشنامه: 96/1652321 و تاریخ ابلاغ: 1396/11/03

به شماره بخشنامه: 97/174480 و تاریخ ابلاغ: 1397/04/12

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396

به شماره بخشنامه: 96/1290233 و تاریخ ابلاغ: 1396/05/01

به شماره بخشنامه: 96/1290233 و تاریخ ابلاغ: 1396/05/01

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395

به شماره بخشنامه: 95/929318 و تاریخ ابلاغ: 1395/10/11

به شماره بخشنامه: 95/929318 و تاریخ ابلاغ: 1395/10/11

شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاریخ ابلاغ: 1397/07/18

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاریخ ابلاغ: 1397/07/18

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیما نهای ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)

به شماره بخشنامه: 97/376049 و تاریخ ابلاغ: 1397/07/18

Arz-376049-970718.pdf

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیما نهای ریالی فاقد تعدیل 1397

 به شماره بخشنامه: 95/908662 و تاریخ ابلاغ: 1395/09/29

 به شماره بخشنامه: 95/908662 و تاریخ ابلاغ: 1395/09/29

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل

به شماره بخشنامه: 94/243862 و تاریخ ابلاغ: 1394/09/04

به شماره بخشنامه: 94/243862 و تاریخ ابلاغ: 1394/09/04

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

 به شماره بخشنامه: 94/243840 و تاریخ ابلاغ: 1394/09/04

 به شماره بخشنامه: 94/243840 و تاریخ ابلاغ: 1394/09/04

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394

به شماره بخشنامه: 94/33105 و تاریخ ابلاغ: 1394/03/10

به شماره بخشنامه: 94/33105 و تاریخ ابلاغ: 1394/03/10

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393

به شماره بخشنامه: 93/120024 و تاریخ ابلاغ: 1393/10/07

به شماره بخشنامه: 93/120024 و تاریخ ابلاغ: 1393/10/07

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)

به شماره بخشنامه: 93/107849 و تاریخ ابلاغ: 1393/09/29

به شماره بخشنامه: 93/107849 و تاریخ ابلاغ: 1393/09/29

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393

به شماره بخشنامه: 93/43835 و تاریخ ابلاغ: 1393/04/22

به شماره بخشنامه: 93/43835 و تاریخ ابلاغ: 1393/04/22

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392

به شماره بخشنامه: 92/99328 و تاریخ ابلاغ: 1392/09/30

به شماره بخشنامه: 92/99328 و تاریخ ابلاغ: 1392/09/30

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392

به شماره بخشنامه: 92/53024 و تاریخ ابلاغ: 1392/06/23

به شماره بخشنامه: 92/53024 و تاریخ ابلاغ: 1392/06/23

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ابلاغی 1392/06/23

به شماره بخشنامه: 92/30329 و تاریخ ابلاغ: 1392/04/11

به شماره بخشنامه: 92/30329 و تاریخ ابلاغ: 1392/04/11

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

به شماره بخشنامه: 100/93930 و تاریخ ابلاغ: 1391/11/09

به شماره بخشنامه: 100/93930 و تاریخ ابلاغ: 1391/11/09

شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391

 به شماره بخشنامه: 100-80776 و تاریخ ابلاغ: 1391/10/11

 به شماره بخشنامه: 100-80776 و تاریخ ابلاغ: 1391/10/11

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

به شماره بخشنامه: 100-44476 و تاریخ ابلاغ: 1391/06/04

به شماره بخشنامه: 100-44476 و تاریخ ابلاغ: 1391/06/04

شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1390

 به شماره بخشنامه: 100-34628 و تاریخ ابلاغ: 1391/05/01

 به شماره بخشنامه: 100-34628 و تاریخ ابلاغ: 1391/05/01

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1390