دستور العمل های وزارت بهداشت، جهت شروع کار در کارگاه براساس شرایط کاری در دوران بیماری کرونا

دستورالعمل شماره 111

دستور العمل  کار گروه نفت و گاز

دستورالعمل 114

دستورالعمل کار در پروژه های عمرانی

دستورالعمل کار، کارگاه صنعتی

ضابطه شماره 820

دستورالعمل کار در پروژه های کارگاهی دوران کرونا

دستورالعمل مقابله با شیوع بیماري کرونا
در
کارگاه هاي پروژه هاي عمرانی

دستور العمل ها، بخشنامه ها و نشریات

نشريه شماره 101

مشخصات فنی عمومی راه

بخشنامه اصلاح تبصره 80

بخشنامه اصلاح تبصره 80

آیین نامه ماده 81

آیین نامه ماده 81

قانون حريم كابل هاي فيبر نوري

قانون حریم کابل فیبر نوری

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه شماره 100/57939

بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه کننده ضوابط ، معیارها و استانداردها

نشریه شماره 290

مهندسی ارزش در دوران ساخت

بخشنامه شماره 357843 / 97

مهندسی ارزش قبل از دوران اجرا و ساخت

تعدیل

شماره بخشنامه: 98/548594 و تاريخ ابلاغ: 1398/09/27

شماره بخشنامه: 98/548594 و تاريخ ابلاغ: 1398/09/27

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1398

به شماره بخشنامه: 98/154725 و تاريخ ابلاغ: 1398/03/29

به شماره بخشنامه: 98/154725 و تاريخ ابلاغ: 1398/03/29

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397

به شماره بخشنامه: 98/135585 و تاريخ ابلاغ: 1398/03/20

به شماره بخشنامه: 98/135585 و تاريخ ابلاغ: 1398/03/20

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل

به شماره بخشنامه: 98/135596 و تاريخ ابلاغ: 1398/03/20

به شماره بخشنامه: 98/135596 و تاريخ ابلاغ: 1398/03/20

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل (تمديد 1395)

تغييرات بخشنامه

تغييرات بخشنامه

راهنماي اصلاحيه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل

به شماره بخشنامه: 97/701059 و تاريخ ابلاغ: 1397/12/15

به شماره بخشنامه: 97/701059 و تاريخ ابلاغ: 1397/12/15

اصلاحيه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل

 به شماره بخشنامه: 97/529906 و تاريخ ابلاغ: 1397/09/29

 به شماره بخشنامه: 97/529906 و تاريخ ابلاغ: 1397/09/29

شاخص‌هاي قطعي تعديل مربوط به نيمه اول سال 1397

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاريخ ابلاغ: 1397/07/18

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاريخ ابلاغ: 1397/07/18

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل(تمديد بخشنامه سال 1395)

به شماره بخشنامه: 97/174480 و تاريخ ابلاغ: 1397/04/12

به شماره بخشنامه: 97/174480 و تاريخ ابلاغ: 1397/04/12

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1396

به شماره بخشنامه: 96/1652321 و تاريخ ابلاغ: 1396/11/03

به شماره بخشنامه: 97/174480 و تاريخ ابلاغ: 1397/04/12

شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1396

به شماره بخشنامه: 96/1290233 و تاريخ ابلاغ: 1396/05/01

به شماره بخشنامه: 96/1290233 و تاريخ ابلاغ: 1396/05/01

شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1395

به شماره بخشنامه: 95/929318 و تاريخ ابلاغ: 1395/10/11

به شماره بخشنامه: 95/929318 و تاريخ ابلاغ: 1395/10/11

شاخصهاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1395

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاريخ ابلاغ: 1397/07/18

به شماره بخشنامه: 97/376052 و تاريخ ابلاغ: 1397/07/18

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل(تمديد بخشنامه سال 1395)

به شماره بخشنامه: 97/376049 و تاريخ ابلاغ: 1397/07/18

Arz-376049-970718.pdf

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل 1397

 به شماره بخشنامه: 95/908662 و تاريخ ابلاغ: 1395/09/29

 به شماره بخشنامه: 95/908662 و تاريخ ابلاغ: 1395/09/29

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان‌هاي ريالي فاقد تعديل

به شماره بخشنامه: 94/243862 و تاريخ ابلاغ: 1394/09/04

به شماره بخشنامه: 94/243862 و تاريخ ابلاغ: 1394/09/04

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل

 به شماره بخشنامه: 94/243840 و تاريخ ابلاغ: 1394/09/04

 به شماره بخشنامه: 94/243840 و تاريخ ابلاغ: 1394/09/04

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1394

به شماره بخشنامه: 94/33105 و تاريخ ابلاغ: 1394/03/10

به شماره بخشنامه: 94/33105 و تاريخ ابلاغ: 1394/03/10

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1393

به شماره بخشنامه: 93/120024 و تاريخ ابلاغ: 1393/10/07

به شماره بخشنامه: 93/120024 و تاريخ ابلاغ: 1393/10/07

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (1393)

به شماره بخشنامه: 93/107849 و تاريخ ابلاغ: 1393/09/29

به شماره بخشنامه: 93/107849 و تاريخ ابلاغ: 1393/09/29

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1393

به شماره بخشنامه: 93/43835 و تاريخ ابلاغ: 1393/04/22

به شماره بخشنامه: 93/43835 و تاريخ ابلاغ: 1393/04/22

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1392

به شماره بخشنامه: 92/99328 و تاريخ ابلاغ: 1392/09/30

به شماره بخشنامه: 92/99328 و تاريخ ابلاغ: 1392/09/30

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1392

به شماره بخشنامه: 92/53024 و تاريخ ابلاغ: 1392/06/23

به شماره بخشنامه: 92/53024 و تاريخ ابلاغ: 1392/06/23

نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل ابلاغي 1392/06/23

به شماره بخشنامه: 92/30329 و تاريخ ابلاغ: 1392/04/11

به شماره بخشنامه: 92/30329 و تاريخ ابلاغ: 1392/04/11

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

به شماره بخشنامه: 100/93930 و تاريخ ابلاغ: 1391/11/09

به شماره بخشنامه: 100/93930 و تاريخ ابلاغ: 1391/11/09

شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1391

 به شماره بخشنامه: 100-80776 و تاريخ ابلاغ: 1391/10/11

 به شماره بخشنامه: 100-80776 و تاريخ ابلاغ: 1391/10/11

نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل

به شماره بخشنامه: 100-44476 و تاريخ ابلاغ: 1391/06/04

به شماره بخشنامه: 100-44476 و تاريخ ابلاغ: 1391/06/04

شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1390

 به شماره بخشنامه: 100-34628 و تاريخ ابلاغ: 1391/05/01

 به شماره بخشنامه: 100-34628 و تاريخ ابلاغ: 1391/05/01

شاخص‌هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1390