تدریس خصوصی و ارائه خدمات مشاوره

تدریس خصوصی و ارائه مشاوره در قرداد زیر اجرا می گردد.تدریس خصوصی

این قرارداد فی مابین مدیر وب سایت فنی و مهندسی IRAN MC GROUP  آقای ………………………………………………………. و تلفن …………………………  از یک سـو و آقا/خانم ……………………………… کد ملّی  …………….. به نشـانـی: …………….. و تلفـن: …………….. از سوی دیگر، که در این قرارداد به ترتیب استاد و فراگیر نامیده می‌شوند، با شرایط ذیل منعقد می گردد :

 

ماده یک ـ موضوع قرارداد

1-1 تدریس خصوصی دوره / درس / مهارت به شرح ذیل به فراگیر در روزهای ……….. و ساعت ………. .

 • دوره آموزشی متره                                                                                                             10        جلسه
 • دوره آموزشی صورت وضعیت موقت و قطعی بر اساس فهرست بهای سال 1398                               12        جلسه
 • دوره آموزشی صورت وضعیت تعدیل مطابق بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور          3         جلسه
 • دوره آموزشی صورت وضعیت تعدیل پیمانهای نفتی                                                                  3         جلسه
 • دوره آموزشی دفتر فنی پروژه های سیویل صنعتی                                                                    15         جلسه
 • دوره آموزشی دفتر فنی پروژه های غیر صنعتی ( ساختمان سازی )                                               15         جلسه
 • دوره آموزشی دفتر فنی پایپینگ ( لوله کشی ) رو زمینی ( AG )                                                  10          جلسه
 • دوره آموزشی دفتر فنی پایپینگ ( لوله کشی ) زیر زمینی ( UG )                                                 10          جلسه
 • دوره آموزشی تهیه آنالیز بهای انجام کار ( قیمت های جدید و ردیفهای ستاره دار )                          5          جلسه
 • دوره آموزشی محاسبه ضریب بالاسری در پیشنهاد قیمت مناقصات                                             3          جلسه
 • دوره آموزشی محاسبه تجهیز کارگاه در پیشنهاد قیمت مناقصات                                                 3          جلسه
 •  ماده دوـ مدت زمان قرارداد
 • 2-1 مدت زمان اعتبار قرارداد حاضر، ………………….. ماه / ……………………. جلسه و 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد است، که با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد.
 •  ماده سه ـ مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت
 • 3-1 مبلغ قرارداد به صورت ثابت هر جلسه 1.5 ساعته 2.000.000 ریال می باشد.
 • تبصره 1) مبلغ 5.000.000 ریال بصورت پیش پرداخت شروع دوره در وجه استاد واریز می گردد .
 • تبصره 2) مبالغ ثابت ماهانه آخر هر ماه به ……………. پرداخت و تسویه می گردد. (با نوسان مدت 10 روز)
 • تبصره 3) مبالغ ثابت قرارداد پس از اعمال کسورات قانونی (بیمه و مالیات) محاسبه گردیده اند و به صورت خالص به استاد پرداخت می‌گردند.
 •  ماده چهار ـ تعهدات فراگیر
 • حضور به موقع در جلسات از پیش تعیین شده به صورت هفتگی
 • تعهد به پرداخت به موقع
 • امکان مشورت تلفنی خارج از جلسات به میزان 30 دقیقه در هفته
 • اطلاع رسانی به موقع و هماهنگی با استاد در صورت نیاز به تغییر ساعت و یا لغو کلاس حداقل 24 ساعت قبل از شروع کلاس
 • ماده پنج ـ تعهدات استاد
 • 5-1 تعهد به حضور در جلسات از پیش تعیین شده در روزهای معین، در محل مورد توافق طرفین و در راس ساعت مشخص
 • 5-2 ارائه مشاوره در زمینه تهیه کتاب‌ها و مطالب آموزشی مرتبط با موضوع درس، جهت تدریس در صورت نیاز
 • 5-3 اطلاع رسانی به موقع و هماهنگی با فراگیر در صورت نیاز به تغییر ساعت و یا لغو کلاس حداقل 24 ساعت قبل از شروع کلاس
 • ماده شش ـ فسـخ قرارداد
 • 6-1 فسخ قرارداد از سوی استاد و فراگیر، به علت عدم رعایت تعهدات از سوی طرف مقابل امکان پذیر است که در این صورت تا همان تاریخ تسویه انجام می پذیرد.
 • ماده هفت ـ شـرایط عمومی
 • 7-1 فورس ماژور: کلیه شرایط فورس ماژور طبق تعریف قانونی کشور بر این قرارداد حکمـفرما می باشد.
 • 7-2 چنانچه اختلافاتی در خصوص و یا در نتیجه عدم اجرای صحیح این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات و مفاد آن بین طرفین به وجود آید و نتوان از طریق مذاکره حضوری حل و فصل نمود، مراتب از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری می باشد.
 •  ماده هشت- سـایر موارد
 • 8-1 این قرارداد در 8 ماده و 14 بند و در دو نسخه به طور یکسان تنظیم گردیده است، که نسخه ها دارای اعتبار یکسان و برای طرفین تعهد آور می باشند.
 •             
 • امضای مدرس                                         امضای فراگیر