با سلام و درود فــراوان بر تمامی زحمت کِشان عرصه صنعت

IRAN MC GROUP با بهره گیری از مهندسین و متخصصین برجسته در رشته‏ های گوناگون از سال 1396 با اهـــداف آموزش مفاهیم پیمان، نشــر مینی بـــوک و کتب با هـــدف آمـــوزش فـــارغ التحصیلان دانشگـــاهی و مشاوره لازم در بخش مـدیریت پیمان ، مـدیریت اجرایی و مـدیریت برنامه ریزی بـه کارفرمایان ، مهندسان مشاور و پیمانکاران در اجرای پروژه‏های بزرگ در عرصه‏ هایی از قبیل احـداث مجتمع‏های صنـــایع نفت ، گاز، پتروشیمی، کـــارخانه‏های صنعتی ، مجموعه‏های مسکونی و شبکه ‏های آب و فاضلاب و تصفیه خانه تشکیل گردید.

با دیـــدگـــاهی صحیح و قـــدم بـــرداری محکـم هــــدف مـــا آمــــوزش ایجـــاد و پیـــاده سازی سیستم مناسب از طریق خـــدمات مشاوره ای پیشنهاد قیمت شرکت در انواع مناقصات ، مدیریت اجرایی ، مدیریت برنامه ریزی ، مدیریت قرارداد ، بازرسی فنی ، کنترل و تضمین کیفیت ، کنترل پروژه و هزینه ، ایمنی ، امنیت و بهداشت محیط کار همچنین ســـرعت در بهینه سازی تصمیم های خُرد و کَلان اقتصادی مدیران پروژه درکوران شروع تا پایان پروژه می باشد .

در بُعد بین‏ المللی نیز با تلاش و پشتکــــار اعضاء مترصد صدور دانش فنی و مهندسی مــدیریت پیمان ، مدیریت اجرایی و مدیریت برنامه ریزی و همچنین چاپ و نشر مینی بوک و کتب تألیفی و گرد آوری شده خود به زبانهای مختلف در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه و در حال توسعه می باشد .

مأموریت و چشم انداز:

تفکر ، تلاش و سازندگی با توسعه قابلیتهای انسانی و سازمانی برای ارتقای دانش مدیریت ، روشها و آموزشهای همگانی

ارزش ها:

احترام به انسانها ، ارزشها و حقوق آنها ، رعایت اخلاق حرفه‏ای

پایبندی به تعهدات تأکید بر کیفیت

پایبندی به تعهدات ایمنی و حفظ محیط‏ زیست

خلاقیت، ابتکار و نوآوری

‏بهسازی و توسعه مستمر فنی و مدیریتی

رابطه برد-  برد

 

ما پروژه را از پایان آغاز می کنیم …

 

 

 

 مدیر وب سایت

 احمد نعیمی زاده