روش تعیین مقطع معادل میلگرد

مقاومت برشی آرماتور های عرضی (خاموت ها) با سطح مقطع آرماتور برشی رابطه مستقیم و با فاصله آرماتور ها از هم رابطه معکوس دارد بنابراین داریم :

فایل اکسل مقطع معادل میلگرد : دانلود کنید