مدیریت اجرایی

اجرای پروژه های عمرانی و غیرعمرانی ، صنعتی و غیر صنعتی ، ابنیه فنی ، سیویل و ساختمان ، بُرج های اداری و مسکونی ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، گروه ریلی ، مترو ، قطار شهری ، مونو ریل ، پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی نیاز به ارائه روشهای بهینه و کم هزینه و هماهنگ سازی سازمان دارد .

مدیریت اجرایی پروژه بعنوان هدایت کننده اصلی چارت سازمانی و نماینده مدیرعامل در کلیه مراحل کار است .

تعیین مدیر پروژه مناسب و باتجربه و ارتباط با سیستم دفتر مدیریت عامل از وظایف مدیر اجرایی است .

تعیین سیاست استراتژیک روند عملیات اجرایی و رفتار با کارفرما ، پیمانکاران ، دستگاه نظارت و مشاور با ابـــلاغ به مدیر پروژه راهگشای به پایان رساندن و تحویل هر کار می باشد .

کنترل مدیریت مالی و تخصیص بودجه بر اساس پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه از طریق گزارشهای میدانی مدیر پروژه در دستور کار مدیر اجرایی قرار می گیرد .

ارائه گزارشات به مدیر عامل از روند صحیح پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه از وظایف سازمانی مدیر اجرایی است .

شرکت در جلسات راهبردی کارفرما به نمایندگی از سازمان و همراهی مدیر پروژه در تصمیم گیری های کَلان کار در تعهد مدیر اجرایی است .

شرح کار گروه مهندسی IRAN MC GROUP در حوزه مدیریت اجرایی ، هُنر مشاوره لازم در خصوص دانش مدیریت اجرایی با هدف تربیت و آموزش مستمر عوامل کارفرمایان و مشاورین محترم است .

ارائه و پیاده سازی شیوه های نُوین و مُنسجم توسط گروه مهندسی IRAN MC GROUP با ارائه کلیه مستندات سخت افزاری و نرم افزاری از جمله گزارشهای هدفمند از روند عملیات اجرایی کار با تیمی حرفه ای ایجاد هرگونه دغدغه ناشی از اعمال سیاستهای استراتژیک و اقدام به موقع را رفع می نماید .

 

مبلغ عقد قرارداد در حوزه مشاوره مدّیریت اجرایی با این مجموعه :

 1 تا 2 درصد         مبلغ کارکرد قطعی        بصورت حـداکثر

 1 تا 2 درصد         مبلغ اولیه پیمان            بصورت حـداقل

است .

شما پیمانکار هستید ؟ شما کارفرمایید یا مشاور ؟

 

مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک و اثرگذار پروژه است .

 

مدیران عامل شرکتهای پیمانکار ، مشاورین و کارفرمایان :