شیوه کار از سیستم دفاعی 1 – 6 – 3  فوتبال منبعد شده است به نحوی که دفاع از منافع پروژه توسط سه نفر مدافع پایه ریز سیاست های کلان پروژه شامل مدیران عـامل ، مـالی ، اجرایی تشکیل می شود در بخش هافبک شش نفره میانی شامــل مــــدیر دفتر فنی و مهندسی  ، مدیر انبارها ، مدیرپشتیبانی و تدارکات ، مـــدیر پروژه ، مدیر برنامه ریزی ، مدیر مرکز اسناد و در بخش حمله از سرپرست کارگاه بعنوان مهاجم استفاده می شود .

در این شیوه نیز نقش سویپری (soewper ) مدیر مشاور در بخشهــــای مختلف و برگزاری جلسات فنی و مشاوره ای ماهیانه ( یک جلسه در دفتر مرکزی – یک جلسه در سایت )  با عوامل ذیربط و ارائه راهکارها و سیاست گذاری کلان پروژه و انجام مصوبات در گروه موسوم به  1 – 6 – 3 می باشد .

سایر فواید و استراتژی این شیوه ، کنترل پروژه و هزینه در سیستم کلان شرکت و مهره سازی مناسب با اهداف سرمایه گذاری انسانی از پایین دست تا بالا دست نفرات تشکیل دهنده تیم مدیریت می باشد .

با توجه به سیستم مشورتی میانی بسیار قوی ایجاد فرصتهای مناسب پایش پروژه در هر زمانی امکان پذیر است.

در بخش حمله تمامی مصوبات گروه 1-6-3 به سرپرست کارگاه مجری منتقل می گردد لذا تمامی اهداف امنیتی سیستم در بخش تیم دفاعی تیم کارسازی میانی از طریق نامبرده به کف کارگاه نیز منتقل می گردد .

این شیوه مشاوره برای شرکت های تازه تأسیس و دارای رتبه های 5 و 4 و3  پیشنهاد می گردد .

 

فراموش نشود :           ما پروژه را از پایان آغاز می کنیم ….