شیوه کار از سیستم 1 – 5 – 4 فوتبال منبعد شده است به نحوی که دفاع از منافع پروژه توسط چهار نفر مدافع زبده شامل مدیران فنی ، پیمان رسیدگی ، قرارداد ، کنترل پروژه و برنامه ریزی تشکیل می شود در بخش هافبک میانی شامل کارشناسان متریال ، اسناد ، صورت وضعیت ، کنترل هزینه و کارشناس پاسخگوی واحد اجرایی و در بخش حمله سرپرست کارگاه طراحی گردیده است .

در این شیوه که با نقش سویپری (soewper ) مدیر مشاور می باشد در بخشهــــای مختلف متخصصین منحصر به فرد پیش بینی شده است تا بتوان پروژه را در بخش های مختلف به نحو شایسته ای مدیریت و از طریق بخش مانیتورینگ در اختیار مدیرپروژه و سرپرست کارگاه و سایر ارکان مرتبط قرارمیگیرد.
مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان و کارمندان بخش مدیریت قراردادها حداقل دارای 7 سال سابقه کاراجرایی مرتبط بوده و تضمین کار در روند اجرای فعالیتها را تسهیل می نماید . گزارش های ماهیانه ، هفتگی و روزانه گروه به نحوی است که بالانس پروژه به صورت لحظه به لحظه در بخش مانیتورینگ با دسترسی ویژه مدیرپروژه قابل دستیابی و ارائه است . بالانس کلی پروژه به لحاظ کنترل متریال ، بخش درآمد و هزینه با طراحی سیستم یکپارچه در کل ارکان قابل رویت است .

 

فراموش نشود : ما پروژه را از پایان آغاز می کنیم ….