در سال جهش تولید ، سعی بر تولید علوم مهندسی و مدیریت پروژه از طریق نشر مینی بوک های IRAN MC GROUP بوده و بر مبنای آن با رفع اصطکاک ناشی از اختلاف ارکان هر پروژه از طریق ارائه تلفیق تجربیات شخصی و کارشناسی نه بصورت دستورالعمل بلکه برای راهنمایی خوانندگان ، افق روشنی را در بهره برداری زودهنگام پروژه های کشور پدیدار سازد که بدین جهت سهم ناچیز گروه در توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان نمایان می شود .

 

روش محاسبه مدت تمدید پیمان

ناشی از تأخیرات پرداخت مالی کارفرما

ایران امسی گروپ

روش محاسبه ضریب ارتفاع

و تأثیر آن در پیشنهاد قیمت مناقصات

ایران امسی گروپ

 

روش محاسبه ضریب طبقات

و تأثیر آن در پیشنهاد قیمت مناقصات

ایران امسی گروپ

 

روش شیمی درمانی پروژه ها

ایران امسی گروپ

 

روش اخذ دستور کار و صورت مجلس در پروژه

سرفصل های لازم پیمانکاران

در اخذ تأییدیه های مشاور (نظارت) و کارفرما

ایران امسی گروپ

 ضریب منطقه ای

اعمال ضریب منطقه ای

و تأثیر آن در پیشنهاد قیمت مناقصات

ایران امسی گروپ

زمان باقی مانده تا ارائه کتاب رایگان هفتم

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه